Home
http://www.virbac.fr/ http://www.boeringer-ingelheim.com/ http://www.novartis.com/ http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/ http://www.esavs.net/ DE EN IT FR ES PL
Tierarzt
Tierarzt
  
Tierarzt

Dodaj / edytuj wydarzenie

Niniejsze strony s± dostêpne wy³±cznie zarejestrowanym u¿ytkownikom. Rejestracja

(0)
Login
Proszê podaæ nazwê u¿ytkownika oraz has³o dok³adnie tak, jak przy zarejestrowaniu.


Nazwa u¿ytkownika

Has³o
Has³o
W przypadku zapomnienia danych dostêpu, mo¿liwe jest uzyskanie pomocy drog± emailow±. Proszê wprowadziæ adres emailowy, pod którym zosta³ zarejestrowany u¿ytkownik. .

Nazwa u¿ytkownika

Email

WVEPAH (World Veterinary Education in Production Animal Health) is a continuing education organization, gathering professionals who are committed to advancing the safety and high standards in the field of agriculture science and the animal health industry. In order to learn more about the organization?s activities and its upcoming events for the agricultural profession and veterinarians please visit: WHEPAH
CONGRESS SERVICE

Przedstawiona bogata tematyka poszczególnych rozdziałów daje obszerny i całościowy przegląd wiedzy potrzebnej lekarzowi. Wartość pozycji znacznie podnosi niezwykle bogata ikonografia- niezbędna w nauce dermatologii. Pozwala ona na niezwykle łatwą identyfikację wykwitów skórnych, rozpoznawanie objawów klinicznych oraz uczy praktycznego wykonywania badań dodatkowych
Dr n. wet Dorota Pomorska


Szukaj wydarzeñ   Dodaj / edytuj wydarzenie   Inne jêzyki   Informacja  


[ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Disclaimer ]

Copyright © 2001-2015 VetContact GmbH
All rights reserved

Heimpel CMS
Content Management System