Home
http://www.virbac.fr/ http://www.boeringer-ingelheim.com/ http://www.novartis.com/ http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/ http://www.esavs.net/ DE EN IT FR ES PL
Tierarzt
Tierarzt
  
Tierarzt

XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych


18-20 wrze

..................................Wykaz sekcji..................................

 • Choroby ptaków
 • Choroby ¶wiñ
 • Choroby koni
 • Choroby prze¿uwaczy
 • Choroby zwierz±t towarzysz¹cych
 • Choroby zwierz±t futerkowych i nieudomowionych
 • Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego i administracja
 • Higiena pasz
 • Choroby ryb
 • Historia weterynarii
 • Dobrostan i ochrona ¶rodowiska
 • Nauki podstawowe i przedkliniczne


  ..................................Program..................................

  18. 09. 2008 (czwartek)
  14:00 Rejestracja uczestników
  16:00 Otwarcie Kongresu
  17:00 Prezentacja Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego i Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej
  17.30 Wyk³ad inauguracyjny: Prof. dr hab. T. Twardowski, GMO - szanse i zagro¿enia
  18:00 Wystêp Zespo³u Pie¶ni i Tañca `Kortowo`
  19:00 Spotkanie powitalne

  19 .09. 2008 (pi±tek)
  8:30 Rejestracja uczestników
  9:00 Wyk³ad plenarny: prof. dr hab. Z. Hul, Ekofilozofia jako praktyczna filozofia przyrody
  9:45 Wyk³ad plenarny: prof. dr hab. T. Motyl, Zastosowanie mikromacierzy DNA w fizjologii i patologii
  10:30 Przerwa
  11:00 Wyk³ad plenarny: prof. dr hab. T. Frymus, Aktualne problemy szczepieñ u zwierz±t
  11:45 Wyk³ad plenarny: doc. dr hab. K. Kita, ¦rodowiskowe zagro¿enia zwi±zane ze stosowaniem leków weterynaryjnych
  12.30 Wyk³ad sponsora g³ównego
  13:00 Przerwa obiadowa; ogl¹danie plakatów
  15:00 Sesje plakatowe (w sekcjach)
  16:30 Przerwa
  17:00-19.00 Wyk³ady w sekcjach
  19:30 Bankiet

  20.09. 2008 (sobota)
  8:45 Rejestracja uczestników
  9:00-11.00 Wyk³ady w sekcjach
  11:00 Przerwa
  11:30 Wyk³ady w sekcjach (w tym wyk³ad organizowany przez Sponsora)
  13:45 Przerwa
  14:00 Zamkniêcie Kongresu


  Kongres Weterynaryjny 2008 - Sekretariat
  dr hab. Krzysztof W¹sowicz
  Zespó³ Anatomii Zwierz±t
  Katedra Morfologii Funkcjonalnej
  Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
  ul. Oczapowskiego 13
  10-957 Olsztyn
  tel. 089-5233688, 5233733
  fax. 089-5234986
  e-mail: wasowicz@uwm.edu.pl
  www.uwm.edu.pl/wmw/kongresy
 • Szukaj wydarzeñ   Dodaj / edytuj wydarzenie   Inne jêzyki   Informacja  


  [ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Disclaimer ]

  Copyright © 2001-2015 VetContact GmbH
  All rights reserved

  Heimpel CMS
  Content Management System